„Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej

Udostępnij na:

Gmina Miejska Bartoszyce działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w partnerstwie z SION w Bartoszycach, uczestniczy w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 „Włączenie społeczne”, Działanie RPWM.11.02.00 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym usług opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03 Ułatwianie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Opracowany projekt nosi nazwę: „Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej. Jego głównym celem jest zwiększenie aktywności społecznej w środowisku lokalnym 90 rodzin i osób, mieszkańców Bartoszyc, korzystających z pomocy i świadczeń MOPS, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, a w szczególności:

 • rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy (40 osób, w tym 30 kobiet i 10 mężczyzn);
 • dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi (20 dziewczynek i 10 chłopców         w wieku od 6 do 15 lat);
 • rodzin z osobą niesamodzielną (20 osób, w tym 16 kobiet i 4 mężczyzn).

W ramach projektu przewidzianych jest 5 zadań:

 1. wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. wsparcie asystenta rodziny);
 2. wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zmierzające
  do świadomego i odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających
  z rodzicielstwa (m.in. „Szkoła dla rodziców”, Punkt Konsultacyjny, grupowe zajęcia dla dzieci);
 3. usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia (m.in. szkolenie z pierwszej pomocy przedmedyczne, szkolenie        z zakresu zarządzania budżetem domowym, warsztaty podnoszące umiejętności pielęgnacyjno – opiekuńcze, wsparcie konsultanta rodziny);
 4. usługi, mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym rozwoju wiedzy
  lub kształtowaniu postaw, służących polepszeniu funkcjonowania rodziny (wspólne wycieczki i wyjazdy rodzinne o charakterze integracyjno-edukacyjnym);
 5. realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym (m.in. Międzypokoleniowe warsztaty rodzinne i Rodzinne Pikniki Integracyjne, które będą częściowo realizowane na terenie rewitalizowanym miasta Bartoszyce).

Realizację projektu zaplanowano na okres 39 miesięcy, tj. od 01.10.2017 r. do 31.12.2020 r. Jego łączna wartość wynosi 781.795 zł, w tym dofinansowanie 739.795 zł oraz wkład własny przewidziany w ramach środków przeznaczanych przez gminę miejską Bartoszyce na realizację bieżących zadań z zakresu pomocy społecznej w ramach w wysokości 42.000 zł.