Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce”

Udostępnij na:

Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce”
w ramach
Osi Priorytetowej 3 – „Cyfrowy Region”
Działania 03.01.00 – „Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Dofinansowanie projektu z UE: 1 475 305,11 zł

Całkowita wartość projektu: 1 782 344,45 zł

Przedmiotem projektu jest zakup i wdrożenie rozwiązań umożliwiających świadczenie usług publicznych on-line przez Gminę Miejską Bartoszyce. Na gotowe rozwiązanie składać się będą:

I. E-usługi publiczne (produkty projektu skierowane do klientów/petentów Urzędu Miasta Bartoszyce oraz jednostek organizacyjnych):
a) Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta – platforma internetowa udostępniająca kompleksową informację o procedurach załatwiania spraw w Urzędzie Miasta Bartoszyce;
b) Aktywne Formularze Elektroniczne – zostanie utworzonych 15 usług w postaci aktywnych formularzy elektronicznych, dostępnych na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) umożliwiających realizację spraw za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej;
c) Płatności Online – system umożliwiający interesantom prowadzenie rozliczeń finansowych z Urzędem za pośrednictwem przelewów online;
d) Rekrutacja Online – platforma internetowa zawierająca informator o ofercie miejskich placówek oświatowych. System będzie umożliwiał przeprowadzenie naboru, który w całości zostanie zrealizowany w trybie elektronicznym;
e) Dziennik Ucznia – system zarządzania informacją o uczniach placówek oświatowych, który będzie umożliwiał prowadzenie baz danych o przebiegu nauki uczniów;
f) Biblioteka Online – system biblioteczny umożliwiający gromadzenie, rejestrowanie i wypożyczanie zbiorów bibliotecznych uczniom miejskich placówek oświatowych;

II. Rozwiązania programowe i sprzętowe na potrzeby Urzędu Miasta Bartoszyce oraz jednostek organizacyjnych niezbędne do utrzymania i obsługi procesów inicjowanych za pomocą utworzonych e-usług publicznych:
a) Elektroniczny Obieg Dokumentów – system umożliwiający elektroniczne zarządzanie dokumentacją w Urzędzie Miasta Bartoszyce,
b) na potrzeby obsługi płatności elektronicznych realizowanych za pomocą platformy Płatności Online wdrożony zostanie mechanizm rozliczeń z kontrahentami Urzędu w oparciu o indywidualne rachunki bankowe,
c) System do planowania i zatwierdzania organizacji jednostek oświatowych – na potrzeby obsługi e-usług publicznych z zakresu oświaty w placówkach oświatowych i organie prowadzącym zostanie wdrożony system umożliwiający planowanie i zatwierdzanie organizacji placówki oświatowej w kolejnym roku szkolnym;
d) Zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz stacji roboczych wraz z peryferiami.

Głównym celem projektu jest zwiększenie podaży usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną przez Gminę Miejską Bartoszyce.

Zobacz artykuły: