Zgłoś swoje przedsięwzięcie do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022

Udostępnij na:

Szanowni Mieszkańcy, Organizacje pozarządowe, Przedsiębiorcy oraz inne grupy nieformalne Bartoszyc. W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 zachęcamy do zgłaszania propozycji przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Wnioskodawcą przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, może być każdy, kto zamierza realizować przedsięwzięcie rewitalizacyjne na obszarze rewitalizacji. O dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych można ubiegać się w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (szczególnie w ramach Osi Priorytetowej 8 „Obszary wymagające rewitalizacji”), jeżeli projekty te wynikają z programu rewitalizacji, tzn. są zaplanowane w programie i ukierunkowane na osiągnięcie jego celów.

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, na których przedstawione zostaną założenia Programu Rewitalizacji Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022, obszary rewitalizowane, zasady planowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz sposób ich zgłaszania do programu. Spotkania odbędą się w dniach 20 kwietnia 2016 r., godz. 16.00 i 27 kwietnia 2016 r. o godz. 16.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.

Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne należy zgłaszać w formie Wniosku przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (do pobrania poniżej). Otwarty nabór przedsięwzięć, które mogą być ujęte w Programie  będzie trwać od  22.04.2016 r. do 16.05.2016 r. do godz. 16.00. Wnioski można składać w Urzędzie Miasta Bartoszyce, ul. Bohaterów Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, sekretariat, pok. nr 14, lub drogą mailową na adres monikarejf@bartoszyce.pl (w tym przypadku należy wcześniej wydrukować wniosek, podpisać go i wysłać w postaci skanu). Zasady konstruowania przedsięwzięć zostały opisane we Wniosku. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z w/w zasadami.

Program rewitalizacji to inicjowany, opracowany i uchwalony przez radę gminy, wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, z wyznaczonym obszarem rewitalizacji, zmierzający do wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju. W programie niezmiernie ważna jest koncentracja na wskazanym terenie działań podejmowanych przez różne podmioty – zarówno publiczne, jak i organizacje pozarządowe, przedsiębiorców oraz samych mieszkańców.

Obszar rewitalizacji to obszar cechujący się szczególną koncentracją zjawisk społecznych, współwystępujących z negatywnymi zjawiskami w co najmniej jednej z następujących sfer -gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej. Wyznaczony w programie obszar rewitalizacji nie może obejmować terenów większych niż 20% powierzchni miasta oraz zamieszkałych przez więcej niż 30% mieszkańców i może być podzielony na podobszary, co ma miejsce w przygotowywanym przez nas dokumencie.

Szczegółowe informacje na temat planowania przedsięwzięć oraz wypełnienia Wniosku mogą Państwo do uzyskać od następujących osób:
– Karol Tomaszewski, Grupa Doradcza Primus s.c. z Olsztyna, tel.: 89 541 33 70, e-mail: karol@grupaprimus.pl
– Monika Rejf – Zastępca Burmistrza Bartoszyc, tel. 695930028, e-mail: monikarejf@bartoszyce.pl

DO POBRANIA:

 

– Wniosek przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

– Obszary rewitalizowane – mapa

– Lokalny Program Rewitalizacji – Diagnoza