Nowe prawo śmieciowe

Udostępnij na:

Procedura załatwienia sprawy

 

Załączniki

Pytania i odpowiedzi

1. Dlaczego zmieniono dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:
– konieczność wdrożenia dyrektyw unijnych;
– eliminacja nielegalnych wysypisk- wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów. Nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na „dzikie wysypiska”;
– uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewnienie ich selektywnego zbierania u źródła;
– ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
– zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zbieranych selektywnie;
– śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać.

2. Od kiedy będzie obowiązywał nowy system gospodarki odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:
Nowy system będzie obowiązywał od 1 lipca 2013 roku.

3. Czy aktualnie obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych po 30 czerwca 2013 roku same tracą ważność?

Odpowiedź:
Nie, dlatego należy dotychczasową umowę samodzielnie rozwiązać. Należy zrobić to odpowiednio wcześnie, w zależności od zapisów w indywidualnej umowie. Od 1 lipca 2013 r. opłata przekazywana gminie będzie obowiązkowa.

4. Jaka będzie metoda naliczania opłaty?

Odpowiedź:
Zgodnie z art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dopuszczalne są następujące metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
a) liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka
b) ilość zużytej wody z danej nieruchomości x stawka
c) powierzchnia lokalu mieszkalnego x stawka
d) ryczałt od gospodarstwa domowego
e) ilość pojemników x stawka (dla nieruchomości niezamieszkałych)

Metoda za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona Uchwałą Rady Miasta w Bartoszycach i jest jednakowa dla wszystkich mieszkańców:

1. dla nieruchomości zamieszkałych:
liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość x stawka

5. Jaki obowiązek nakłada na właścicieli nieruchomości nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

Odpowiedź:
Jednym z najważniejszych obowiązków nałożonych przez ustawę na właścicieli nieruchomości jest złożenie deklaracji określającej wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Kto będzie składał deklarację za nieruchomości zamieszkałe?

Odpowiedź:
Będzie to obowiązek właściciela domu jednorodzinnego lub zarządu spółdzielni mieszkaniowej, zarządu wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela wydzielonego lokalu- tylko w przypadku braku zarządu.

7. Gdzie i do kiedy należy składać deklarację?

Odpowiedź:
Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Bartoszyce w pok. nr 1 lub w sekretariacie do dnia 15 marca 2013 r. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

8. Jakie będą konsekwencję nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

Odpowiedź:
W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Burmistrz Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

9. Jakie są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Odpowiedź:
Dla nieruchomości zamieszkałych:
za odpady zmieszane- 18 zł miesięcznie razy ilość osób zamieszkałych
za odpady zbierane w sposób selektywny- 10,00 zł miesięcznie razy ilość osób zamieszkałych
W deklaracji należy podać liczbę osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość a nie liczbę osób zameldowanych.

10. Gdzie i do kiedy muszę zapłacić za odbiór odpadów ?

Odpowiedź:
Opłaty za wywóz odpadów należy dokonać do ostatniego dnia każdego miesiąca – opłata dotyczy bieżącego miesiąca. Wpłaty można dokonywać na ogólny rachunek bankowy Urzędu Miasta Bartoszyce lub bezpośrednio w kasie urzędu przy ul. Bohaterów Monte Cassino.

Numer rachunku oraz godziny pracy kasy w urzędzie – zakładka kontakt

11. Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

Odpowiedź:
W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi.

12. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Odpowiedź:
Ponieważ opłata za odpady segregowane będzie niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

13. Czy będzie nadzór czy faktycznie segregowane są odpady , zgodnie z deklaracją?

Odpowiedź:
Tak. Firma wywozowa będzie zobowiązana informować gminę o nieprawidłowościach w tym zakresie. Wg art. 9n ust. 3pkt. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawozdaniu półrocznym podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości wskazuje właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z deklaracją.

14. Jak będzie wyglądała selektywna zbiórka odpadów komunalnych?

Odpowiedź:
1. u źródła ( papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale)
2. tzw. wystawki według ustalonego harmonogramu (meble, duży sprzęt AGD, czyli wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny)
3. punkty „małe” np. w aptekach i sklepach, placówkach oświatowych (np. leki, baterie akumulatory)
4. punkty gromadzenia odpadów (np. odpady zielone, tekstylia)

15. Jakie odpady do jakich kolorów pojemników należy wrzucać?

Odpowiedź:
1. PAPIER- KOLOR NIEBIESKI:
wrzucamy:

 • gazety i czasopisma,
 • prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze i terminarze,
 • papierowe torby i worki,
 • zużyte zeszyty i stare książki,
 • papier biurowy i szkolny,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
 • koperty,

nie wrzucamy:

 • zabrudzonego, szczególnie zatłuszczonego papieru,
 • kartonów i tektury pokrytej folią aluminiową,
 • worków po cemencie, wapnie, klejach budowlanych,
 • papieru faxowego, termicznego i przebitkowego,
 • segregatorów z okuciami,
 • kalki technicznej,
 • odpadów higienicznych (np. wacików, podpasek, pieluch),
 • tapet,
 • papierowych worków z odkurzaczy,

na co zwrócić uwagę:

 • usuwamy zszywki oraz niepapierowe elementy

2. PLASTIK- KOLOR ŻÓŁTY:
wrzucamy:

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach (np. typu PET),
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach);
 • plastikowe zakrętki;
 • folia i torebki z tworzyw sztucznych.
 • puszki po napojach, konserwach;
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia).

nie wrzucamy:

 • butelki po olejach spożywczych i samochodowych;
 • opakowania po olejach spożywczych czy silnikowych, smarach
 • styropian,
 • guma,
 • butelki z jakąkolwiek zawartością,
 • puszki po farbach czy baterie,
 • opakowania po aerozolach, lekach,
 • opakowania po środkach chwasto czy owadobójczych,
 • sprzętu AGD.

na co zwrócić uwagę:

 • wszystkie odpady powinny być czyste (np. możesz je wcześniej wypłukać wodą)
 • zgniataj przed wyrzuceniem.

3. SZKŁO- KOLOR ZIELONY:
wrzucamy:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności;
 • butelki po napojach alkoholowych;
 • szklane opakowania po kosmetykach.

nie wrzucamy:

 • ceramiki, fajansu, porcelany i kryształów
 • szkła stołowego, żaroodpornego, okularowego, okiennego i zbrojonego,
 • szyb samochodowych,
 • luster,
 • żarówek, reflektorów,
 • luksferów (pustaków szklanych),
 • lamp fluorescencyjnych i neonowych,
 • ekranów i lamp telewizyjnych
 • zniczy nagrobkowych,
 • szkła gospodarczego (misek, szklanych talerzy, figurek porcelanowych itp.).

na co zwrócić uwagę:

 • wszystkie odpady powinny być czyste,
 • nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.

4. BIOODPADY – POJEMNIK BRĄZOWY

wrzucamy:

 • obierki warzyw i owoców,
 • resztki warzyw i owoców,
 • fusy po kawie i herbacie (razem z filtrami papierowymi),
 • skorupki jajek i łupiny orzechów,
 • resztki jedzenia pochodzenia roślinnego (nie nadmiernie zasolone i przetłuszczone),
 • części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),
 • ziemia do kwiatów,
 • trawa i liście,
 • drobne gałęzie drzew i krzewów,

nie wrzucamy:

 • resztek jedzenia pochodzenia nie roślinnego,
 • zepsutej i przeterminowanej żywności,
 • resztek mięsa, kości,
 • resztek jedzenia w płynie,
 • odchodów zwierzęcych,
 • popiołu z pieca, kominka, papierosów i ich niedopałków, tytoniu,
 • roślin zaatakowanych chorobami,
 • resztek opakowań z metalu, plastiku, folii aluminiowych, szkła,
 • materiałów wielowarstwowych (pieluch, kartonów po mleku i napojach tzw. tertapaków),
 • piasku i sorbentów dla kotów, zanieczyszczonych trocin po zwierzętach,
 • pełnych papierowych worków z odkurzacza.

ODPADY PROBLEMOWE:

Przeterminowane lekarstwa – oddajemy do aptek zajmujących się zbiórką zużytych lekarstw,

Zużyte baterie i akumulatory – oddajemy do specjalnie do tego celu wyznaczonych, oznakowanych pojemników w placówkach handlowych, oświatowych i urzędach,

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – oddajemy do sprzedawców podczas zakupu nowego sprzętu, sprzedawca zobowiązany jest odebrać od kupującego sprzęt danego typu w takiej samej ilości jaka podlega zakupowi, sprzęt można również oddać podczas zbiórek objazdowych, Zużyte opony, odpady wielkogabarytowe (np. krzesła, łóżka) – oddajemy do tzw. „gratowozu” czyli do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojazdu podczas zbiórki objazdowej organizowanej,

Odpady budowlane i rozbiórkowe – do zbiórki tego typu odpadów służą specjalne pojemniki, podstawione na zamówienie właściciela nieruchomości lub samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych – PSZOK w Wysiece

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) – czynny jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. W soboty w godzinach od 9:00 do 15:00. W niedzielę i święta PSZOK jest nieczynny.

16. Kto będzie wyposażał nieruchomość w pojemniki na odpady?

Odpowiedź:
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wskazuje, że właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez: wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

17. Czy stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych może zostać zmieniona w trakcie roku?

Odpowiedź:
Tak, w przypadku gdy gmina stwierdzi, że nieprawidłowo oszacowała koszty systemu. Wtedy musi podjąć uchwałę o zmianie stawki opłaty.

18. Czy będzie możliwość uzyskania pomocy przy wypełnianiu deklaracji?

Odpowiedź:
Tak, oczywiście w Urzędzie Miasta w pok. nr 1

W przypadku braku odpowiedzi na Państwa pytanie prosimy skorzystać z formularza:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Podaj odpowiedź