28 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski oraz Skarbnik Miasta Jarosław Sielawa podpisali umowę z [...]

Więcej

Poddziałanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich Tytuł projektu – Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach – etap I Projekt obejmuje I etap rewitalizacji Starego Miasta w [...]

Więcej

Poddziałanie 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Tytuł projektu – Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce [...]

Więcej

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Andrzeja Wajdy 10 w Bartoszycach Celem głównym projektu jest [...]

Więcej

Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Tytuł projektu – Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach Celem głównym projektu jest zwiększenie [...]

Więcej

Program RPO W-M 2014-2020 Kwota dofinansowania: 739 795,00 zł Całkowity koszt projektu: 781 795,00 zł  

Więcej

Zarządzenie nr 210/2017 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 22 grudnia 2017 roku wraz z załącznikiem do zarządzenia w sprawie otwartego naboru partnera w celu wspólnej realizacji projektu w [...]

Więcej

Gmina Miejska Bartoszyce działając poprzez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach w partnerstwie z SION w Bartoszycach, uczestniczy w procedurze konkursowej w ramach Regionalnego [...]

Więcej

Projekt „Rozwój e-usług publicznych w Gminie Miejskiej Bartoszyce” w ramach Osi Priorytetowej 3 – “Cyfrowy Region” Działania 03.01.00 – “Cyfrowa dostępność [...]

Więcej