Podpisanie Porozumienia pomiędzy samorządami województwa, powiatu i miasta.

Udostępnij na:

W dniu wczorajszym 22 Maja 2013 r. w starostwie powiatowym podpisane zostało porozumienie pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marszałka Woj. Warmińsko-Mazurskiego Jacka Protasa, gmina miejską Bartoszyce, reprezentowaną przez Burmistrza Bartoszyc Krzysztofa Nałęcza i Powiatem Bartoszyckim reprezentowanym przez Starostę Powiatu Wojciecha Prokockiego.

Przedmiotem porozumienia jest określenie zasad współpracy realizacji inwestycji z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych pod nazwą „ Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 512 wraz z budową przeprawy mostowej na rzece Łynie w m. Bartoszyce”.

Podpisanie porozumienia oznacza dla mieszkańców regionu Bartoszyckiego oraz miasta realną szanse na budowę drugiego mostu na rzece Łynie i tym samym koniec uciążliwych korków w centrum Bartoszyc w godzina szczytu.

Starosta Powiatu Bartoszyckiego Wojciech Prokocki witając reprezentantów samorządów oraz wszystkie osoby obecne na podpisaniu porozumienia w starostwie powiatowym podkreślił, że jest to historyczna chwila, na którą wielu mieszkańców miasta i powiatu czeka od lat.

Realizacja przedsięwzięcia w postaci budowy drugiego mosty nie byłaby jednak realna bez współpracy i zaangażowania miasta oraz województwa co podkreślił podczas swojego wystąpienia zarówno Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego Jacek Protas oraz Burmistrz Miasta Bartoszyce Krzysztof Nałęcz.

Realizacja inwestycji odbędzie się w dwóch etapach:

  • etap pierwszy: opracowanie dokumentacji technicznej projektu (lata 2014-2015) wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji (co pozwoli na złożenia wniosku o dofinansowanie projektu z programu „Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja w latach 2014-2020”
  • etap drugi: realizacja robót budowlanych, lata 2015-2018

Szacunkowo koszty wynoszą ok. 30 mln zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej 24 mln zł. Wkład finansowy do projektu zarówno z budżetu powiatu oraz gminy miejskiej wynosi 3 mln zł

Podczas spotkania Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreślił również, że w chwili uruchomienia środków programu „Współpracy Transgranicznej Polska- Rosja w latach 2014-2020” cała wymagana dokumentacja dotycząca inwestycji będzie gotowa. Umożliwi to przekazanie środków finansowych na realizację tego ważnego przedsięwzięcia, którego ani samorząd miasta, czy powiatu nie byłby w stanie zrealizować bez wsparcia samorządu województwa.