Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 07.03.2014 r. o Otwartym Konkursie Ofert – II nabór wniosków

Udostępnij na:

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 07.03.2014 r. o Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań własnych gminy zlecanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie sportu oraz zdrowia na rok 2014

Na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. Nr 234, poz. 1536 z 2010 r. z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXV/251/2013 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi ustawą o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014” Burmistrz Miasta Bartoszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

I. Cel konkursu

1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie wykonania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

 

II. Rodzaj zadania, przeznaczenia dotacji

Priorytet I: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 16 769,90 zł (słownie: szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć złotych, dziewięćdziesiąt groszy);

1)      Organizacja szkolenia sportowego oraz udział we współzawodnictwie sportowym,

2)      Organizacja imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych.

 

Priorytet IV: Promocja działań mających na celu ochronę zdrowia oraz wspomagania leczenia skutków chorób – 4 556 zł (słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt sześć złotych).

1)      Ochrona i promocja zdrowia.

 

III. Podmioty uprawnione do złożenia oferty

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy.
  2. Dofinansowaniu nie podlegają wnioski i/lub działania, którym w ostatnim, Otwartym Konkursie Ofert na realizację zadań publicznych, po pozytywnej ocenie formalnej nie przyznano środków na ich realizację (np. wnioski, które nie otrzymały dofinansowania z powodu nie przekroczenia minimalnej, wymaganej liczby 16 pkt. w ocenie merytorycznej).
  3. O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, których wnioski zostały odrzucone z przyczyn formalnych.

 

III. Termin składania ofert

  1. Wyznacza się termin składania ofert do dnia 27 marca 2014 roku, do godz. 15:00.


Pełna treść ogłoszenia o konkursie

Burmistrz Miasta Bartoszyce

/Krzysztof Nałęcz/