Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach

Udostępnij na:

Projekt dofinasowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
W ramach Regionalnego Programy Operacyjnego
Warmia i Mazury na lata 2007-2013
Tytuł projektu: „Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach”
Całkowita wartość projektu 1 758 810,00 zł
Kwota dofinasowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 494 988,49 zł

Bartoszyce otrzymały dofinansowanie w ramach projektu pt. „Budowa sieci szerokopasmowej w Bartoszycach” w ramach Programu Operacyjnego RPO Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 z Osi priorytetowej- 7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego; działanie 7.1 Tworzenie infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Przedmiotem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Bartoszyce dostępu do szerokopasmowego Internetu. Na większości terenu miasta Bartoszyce brak jest dostępu do łącza szerokopasmowego Internetu. W mieście istnieją jedynie trzy punkty publicznego dostępu do Internetu. Są to:

  • Infomat w budynku Urzędu Miasta przy ulicy ul. Boh. Monte Cassino 1
  •  Ogólnodostępne stanowiska komputerowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Bema 23
  • Ogólnodostępne stanowiska komputerowe w Gminnym Centrum Informacji, ul. Bohaterów Warszawy 96

Dzięki technologii WiMAX możliwa będzie budowa bezprzewodowych sieci miejskich, wykorzystywanych na przykład do świadczenia usług szerokopasmowego, bezprzewodowego dostępu do Internetu. Widoczną zaletą tej technologii jest bardzo duża szybkość oraz znaczny zasięg działania tej technologii, uniezależniony od warunków atmosferycznych oraz niewielkich
przeszkód w postaci budynków czy drzew. Zastosowane rozwiązania WiMAX umożliwia akceptowalną, jakość transmisji także przy braku linii widoczności i odbieraniu sygnału odbitego np. od budynku. Jest więc to idealne rozwiązanie dla osób, które dotychczas nie mogły korzystać z sieci przewodowych z powodu zbyt dużej odległości od centrali, lub jej braku w okolicy. Technologia WiMAX pozwala na zapewnienie dostępu do Internetu w urządzeniach stacjonarnych, i mobilnych w miejscach z brakiem możliwości świadczenia tej usługi w sposób przewodowy. Polska znajduje się na szarym końcu w Europie, jeśli chodzi o powszechność dostępu szerokopasmowego. Prowadzi to do powstania tak zwanego wykluczenia cyfrowego pewnej części społeczeństwa, przejawiającego się tym, że niektórzy obywatele nie są w stanie korzystać z możliwości poszerzania swojej wiedzy, uczenia się, załatwiania wielu spraw za pomocą narzędzi cyfrowych.

W ramach projektu powstaną:

-centrum nadzoru sieci zlokalizowane w budynku Urzędu Miasta Bartoszyce,
– system transmisji radiowej w standardzie WiMAX obejmujący 2 wielosektorowe stacje bazowe (na kominie firmy COWIK i na wieży kościoła Farnego),
– 30 bezprzewodowych publicznych punktów dostępu do Internetu (Hot-Spot)

Celem głównym projektu jest tworzenie warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez ułatwienie mieszkańcom Gminy Miejskiej Bartoszyce dostępu do Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Aby osiągnąć ten cel, niezbędne jest zbudowanie szerokopasmowej sieci samorządowej o charakterze publicznym, z bezprzewodowymi, darmowymi punktami dostępu do Internetu Hot-Spot. Środki pomocowe otrzymane w ramach przedmiotowego projektu na rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspomogą realizację wyżej wymienionych celów.

Lokalizacji obiektów, na których zamontowane będą bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu HOT-SPOT:

1. Przedszkole Publiczne Nr 2 ul. Marksa 4
2. Integracyjne Przedszkole Publiczne Nr 4 ul. Gen. Bema 49
3. Przedszkole Publiczne Nr9ul. Nad Łyną 5A
4. Przedszkole Niepubliczne „Stokrotka” ul. Traugutta 21
5. Zespół Szkół Nr 1 ul. Traugutta 23
6. Szkoła Podstawowa Nr 3 ul. Marksa 18
7. Szkoła Podstawowa Nr 4 ul. Nowowiejskiego 31
8. Szkoła Podstawowa Nr 7 i Gimnazjum Nr 2 ul. Gen. Bema 35
9. Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania ul. Leśna 1
10.Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1
11.Bartoszycki Dom Kultury ul. Boh. Warszawy 11
12.Gminne Centrum Informacji ul. Boh. Warszawy 96
13.Miejska Biblioteka Publiczna ul. Gen. Bema 23
14.Miejska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1ul. Gen. Bema 40
15. Miejska Biblioteka Publiczna – Oddział dla Dzieci i Młodzieży ul. Ogrodowa 1A
16. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Pieniężnego 10a
17. Stadion Miejski ul. Sportowa 23
18. Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Jagiellończyka 1
19. Przychodnia ul. Marksa 10
20. Kamienica Plac Konstytucji 3 Maja 19
21. Kamienica Plac Konstytucji 3 Maja 2a
22. Słup oświetleniowy Plac Boh. Westerplatte
23. Dom Usług ul. Kętrzyńska 21
24. Szpital Powiatowy w Bartoszycach ul. Wyszyńskiego 11
25. Basen Miejski ul. Limanowskiego 18
26. Kąpielisko Miejskie ul. Kętrzyńska
27. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Limanowskiego 9
28. Budynek komunalny ul. Słowackiego 1
29. Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego ul. Boh. Monte Cassino 9
30. Miejska Biblioteka Publiczna -Filia nr 2 ul. Witosa 5