Porządek obrad XLII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm./  zwołuje się XLII  Sesję  Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXIX, XL, XLI Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 roku.
6. Informacja o wynikach działalności spółek z udziałem Gminy Miejskiej tj. Cowik, Lokum, ZGO, TBS.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XLII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021 – 2035 – projekt 2/XLII
c/ wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do Wodociągowo – Ciepłownicza Sp. z o. o. „COWIK” z siedzibą w Bartoszycach – 3/XLII
d/ zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – 4/XLII
e/ zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych – 5/XLII
f/ przystąpienia do sporządzenia Strategii rozwoju miasta Bartoszyce do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji – 6/XLII
g/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – 7/XLII
h/ wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Bartoszycach 8/XLII
i/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Brzeszczyńskiego w Bartoszycach, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – 9/XLII
j/ odstąpienia od zbycia w drodze przetargu części nieruchomości na rzecz dzierżawców – 10/XLII
k/ wyrażenia zgody na przeznaczenie do zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości przyległej do nieruchomości położonych przy ul. Krótkiej w Bartoszycach oraz udzielenia bonifikaty – 11/XLII
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.

XLII sesja odbędzie się 30 września 2021 r. o godz. 11.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.

Wszystkich uczestników informuje się, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Przypomina się również o obowiązku zasłaniania nosa i ust na sali obrad. Odstępstwo od w/w zasady istnieje tylko podczas zabierania głosu.