Porządek obrad XL sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 713/ na wniosek Burmistrza Miasta złożony w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym –  zwołuję XL sesję  Rady Miasta Bartoszyce  z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Podjęcie uchwał w sprawie:
    • zmiany budżetu – projekt 1/XL Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2021-2035. – projekt 2/XL zmieniającej uchwałę Nr XXXIII/209/2021 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu –  projekt 3/XL
    • zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bartoszycach z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Bema 40/108 –  projekt 4/XL
  3. Zamknięcie obrad.
XL sesja odbędzie się 26 sierpnia 2021 r. o godz. 13.00 w Bartoszyckim Domu Kultury.
Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.  Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).