XXXIV Sesja Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

XXXIV Sesja Rady Miasta Bartoszyce odbędzie się 25 lutego 2021 r. o godz. 10.00 w Bartoszyckim Domu Kultury z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z obrad XXXII i XXXIII Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku środków Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 Gminy Miejskiej Bartoszyce za 2020 r.
6. Podjęcie stanowiska Rady Miasta ws. możliwości nawiązania współpracy przez miasto Bartoszyce z Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych.
7. Sprawozdanie z prac komisji Rady Miasta za 2020 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na rok 2021 – projekt 1/XXXIV
b/ zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Bartoszyce na rok 2021 – projekt 2/XXXIV
c/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 3/XXXIV
d/ petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta Bartoszyce do podjęcia uchwały – projekt 4/XXXIV
e/ petycji dotyczącej wezwania Rady Miasta Bartoszyce do podjęcia uchwały – projekt 5/XXXIV
f/ zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych – projekt 6/XXXIV
g/ zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych – projekt 7/XXXIV
h/ ustalenia “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 8/XXXIV
i/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej Bartoszyce na lata 2021-2025 – projekt 9/XXXIV
j/ wyrażania zgody na użyczenie budynku położonego przy ul. Jagiellończyka 1 w Bartoszycach stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 10/XXXIV
k/ uchwalenia “Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024 – projekt 11/XXXIV
l/ zmieniającej uchwałę w sprawie: “Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 12/XXXIV
ł/ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 13/XXXIV
m/ ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych – projekt 14/XXXIV.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).

Galeria Miasta

Tłumacz >>
Skip to content