Rusza nabór wniosków do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego 2020

Udostępnij na:

31 lipca ruszy nabór wniosków do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego, którego realizacja przypada w roku bieżącym.

Na realizacje zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020’ przeznaczono w budżecie Gminy Miejskiej Bartoszyce kwotę 40.000 zł. Kwota ta może być przeznaczona na jeden lub kilka projektów zgodnie z wynikiem konsultacji i głosowania.

Propozycje projektu może zgłosić każdy mieszkaniec Bartoszyc, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające na terenie miasta Bartoszyce. Propozycje należy złożyć na formularzu (poniżej) oraz w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce. Do projektu można dołączyć dokumentację fotograficzną związaną ze zgłaszanym projektem.

Zgłaszane mogą być każde inicjatywy obywatelskie określające zadania, które przyczynią się do pozytywnego rozwoju gminy. Inicjatywą obywatelską może być, w szczególności projekt zadania taki jak:
1) budowa, modernizacja lub remont elementu infrastruktury – z wyłączeniem wodociągów i kanalizacji;
2) działanie mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców.

Propozycja projektu musi być poparta pisemnie na formularzu poprzez co najmniej 20 mieszkańców Gminy Miejskiej Bartoszyce. Wniosek z projektem musi być sporządzony i podpisany przez mieszkańca miasta Bartoszyce.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania swoich propozycji! Wszystkie wnioski zostaną szczegółowo przeanalizowane, które inicjatywy okażą się najważniejsze, o tym zadecyduje głosowanie mieszkańców. Jest to druga edycja budżetu obywatelskiego, poprzednia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców Bartoszyce.

Wnioski do Bartoszyckiego Budżetu Obywatelskiego złożyć można:
1) listownie na adres: Urząd Miasta Bartoszyce ul. Boh. Monte Cassino 1, 11-200 Bartoszyce, z adnotacja na kopercie „Budżet Obywatelski”,
2) osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Bartoszyce,
3) pocztą elektroniczną (zeskanowany oryginał dokumentu) na adres: ngo@bartoszyce.pl.

Nabór wniosków potrwa do 17 sierpnia 2020 r.

Do pobrania: