Obrady XXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

25 czerwca 2020 r. o godz. 10.00 w Bartoszyckim Domu Kultury odbędą się obrady XXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV Sesji Rady Miasta.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Raport o stanie Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2019
– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce wotum zaufania – projekt 1/XXVI
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 rok
a/ sprawozdanie finansowe
b/ informacja o stanie mienia komunalnego
c/ opinia RIO w Olsztynie dot. sprawozdania z wykonania budżetu
d/ wystąpienie Burmistrza Miasta
e/ stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
f/ opinia RIO do wniosku Komisji Rewizyjnej
g/ dyskusja
h/ podjęcie uchwał w sprawie :
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2019 rok – projekt 2/XXVI
– udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok – projekt 3/XXVI.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 4/XXVI
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2020 – 2035 – projekt 5/XXVI
c/ przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt 6/XXVI
d/ przeprowadzenia na terenie miasta Bartoszyce konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok – projekt 7/XXVI
e/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce, dotyczącego zapewnienia wsparcia mieszkańcom Gminy Bartoszyce, osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku powyżej 60 roku życia – projekt 8/XXVI
f/ zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Bartoszyce przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Bartoszyce – projekt 9/XXVI
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawy różne.
10.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).