Obrady XVII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 24 października 2019 r. o godz. 11.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XVII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Uchwalenie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z obrad XVI Sesji Rady Miasta.
4.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XVII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2036 – projekt 2/XVII
c/ zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Bartoszyce” – projekt 3/XVII
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania,
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli – projekt 4 /XVII
e/ zmiany uchwały nr XII/81/2019 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych – projekt 5/XVII
f/ zmiany kosztu jednej godziny usług opiekuńczych – projekt 6/XVII
g/ zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 7/XVII
h/ wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach – projekt 8/XVII
i/ wyrażenia zgody na użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 9/XVII
j/ zmiany uchwały nr XVII/120/2012 w sprawie powierzenia Spółce pod firmą : Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej
niezbędnej dla realizacji projektu pn.: „System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów”,dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE – projekt 10/XVII
k/ cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej na terenie miasta Bartoszyce – projekt 11/ XVII
l/ wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r. do Sądu Rejonowego w Bartoszycach – projekt 12/XVII

6.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7.Sprawy różne.
8.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).