Obrady XVI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

 

Informujemy, że 26 września 2019 r. o godz. 10.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XVI sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie protokołów z obrad XII, XIII, XIV i XV Sesji Rady Miasta.
3.Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2019 roku.
5.Informacja o wynikach działalności za 2018 rok spółek z udziałem Gminy Miejskiej, tj. COWIK, LOKUM, TBS, ZGO – sprawozdanie ZGO ze względu na obszerność jest do wglądu w Biurze Rady Miasta i zostało wysłane radnym pocztą elektroniczną.
6.Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu- projekt 1/XVI
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2019 – 2029 – projekt 2/XVI
c/ wyodrębnienia Środowiskowego Domu Samopomocy w Bartoszycach ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach oraz nadania statutu – projekt 3 /XVI
d/ zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt 4 /XVI
e/ stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Gen. Józefa Bema w Bartoszycach – projekt 5/XVI
f/ zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw dla nauczycieli – projekt 6/XVI
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach – projekt 7/XVI
h/ zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Bartoszyckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bartoszycach – projekt 8/XVI
i/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 9/XVI
j/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 10/XVI
k/ powołania Zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Bartoszycach na kadencję 2020 – 2023 – projekt 11/XVI
l/ ustalenia stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt 12/XVI
ł/ zmiany uchwały o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 13/XVI
m/ odstąpienia od zbycia nieruchomości w drodze przetargu – projekt 14/XVI
n/ wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Bartoszycach – projekt 15/XVI

7.Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8.Sprawy różne.
9.Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).