Porządek obrad XI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 30 maja 2019 r. o godz. 10:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady IX sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad IX i X Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Bartoszycach – projekt1/XI
b/ określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego – projekt 2/XI
c/ przyznania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – projekt 3/XI
d/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2019 – projekt 4/XI
e/ przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 5/XI
f/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie terenu przy ul. Słowackiego w Bartoszycach w trybie bezprzetargowym – projekt 6/XI
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.

Wszystkich uczestników informuję, że obrady Rady Miasta Bartoszyce są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Informację tę podaję wypełniając dyspozycje art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych).