Porządek obrad VII Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 28 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady VII Sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad V i VI Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Przyjęcie sprawozdań za 2018 rok z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce, tj. BDK, MBP, BOSiR, MOPS, ZAO, ZUK.
5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2018” – za rok 2018.
6. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr IV/13/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2018 – w 2018r.
7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XXX/200/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 – w roku 2018.
8. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwały nr XLI/283/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie usług, pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu – projekt 1/VII
b/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu
„Senior-Wigor” – projekt 2/VII
c/ ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia będących schroniskami dla osób bezdomnych – projekt 3/VII
d/ określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych – projekt 4/VII
e/ określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania – projekt 5/VII
f/ przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Bartoszyce – projekt 6/VII
g/ przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2019” – projekt 7/VII
h/ przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 8/VII
i/ ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 9/VII
j/ zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miasta Bartoszyce na 2019 r. – projekt 10/VII
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.