Porządek obrad LIV sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 18 października 2018 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady LIV sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu – projekt 1/LIV
b) uchwalenia Statutu Miasta Bartoszyce – projekt 2/LIV
c) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Bartoszyce – projekt 3/LIV
d) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bartoszyce, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków – projekt 4/LIV
e) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko – Mazurskiego na uchwałę Nr L/293/06 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Miasta Bartoszyce – projekt 5/LIV
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.