Porządek obrad XLIX Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 28 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali 17C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady XLIX Zwyczajnej Sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XLVII i XLVIII Sesji Rady Miasta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 1 /XLIX – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2017 rok
a/ sprawozdanie finansowe
b/ informacja o stanie mienia komunalnego
c/ opinia RIO w Olsztynie dot. sprawozdania z wykonania budżetu
d/ wystąpienie Burmistrza Miasta
e/ stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
f/ opinia RIO do wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej RM
g/ dyskusja
h/ podjęcie uchwał w sprawie :
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta Bartoszyce za 2017 rok – projekt 2/XLIX
– udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
– projekt 3/XLIX
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 4/XLIX
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028 –
projekt 5/XLIX
c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 6/XLIX
d/ ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 7/XLIX
e/ określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Bartoszyce, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Bartoszyce oraz warunków i zasad
korzystania z tych przystanków – projekt 8/XLIX
f/ rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Bartoszycach – projekt 9/XLIX
g/ zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od
obowiązku realizacji zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
niektórych nauczycieli – projekt 10/XLIX
h/ zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt
11/XLIX
i/ Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miejskiej
Bartoszyce na lata 2018 – 2022 – projekt 12/XLIX
j/ ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania w Zakładzie
Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach, na terenie składowiska odpadów w
Wysiece – projekt 13/XLIX
k/ wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości Stowarzyszeniu Integracji Osób
Niepełnosprawnych SION w Bartoszycach – projekt 14/XLIX
l/ przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Bartoszyce w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu –
projekt 15/XLIX
ł/ ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na
terenie miasta Bartoszyce – projekt 16/XLIX
m/ ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
Miasta Bartoszyce – projekt 17/XLIX
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.