Porządek obrad XLVII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 17 maja 2018 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XLVII sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XLIV, XLV i XLVI Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2017 – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
 5. Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XXVIII/178/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.”
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ zmiany budżetu – projekt 1/XLVII
  b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028 – projekt 2/XLVII
  c/ przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 3/XLVII
  d/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce na rzecz Powiatu Bartoszyckiego – projekt 4/XLVII
 7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.