Porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Informujemy, że 15 marca 2018 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XLIV sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad  XLIII Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta za 2017 rok.
 5. Przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce tj. MOPS, ZAO,  BOSiR,  BDK,  MBP, ZUK.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały Nr XXIX/192/2016 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.
 7. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr XXX/200/2017 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania narkomanii na lata 2017-2019 w roku 2017.
 8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr IV/13/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2015-2018 w 2017 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2018” za rok 2017
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/  zmiany budżetu – projekt  1/XLIV
  b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028 – projekt 2/XLIV
  c/ zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2018 r. – projekt 3/XLIV
  d/ powołania komisji doraźnej do nowelizacji Statutu Miasta Bartoszyce – projekt 4/XLIV
  e/ podziału Gminy Miejskiej Bartoszyce na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu – projekt 5/XLIV
  f/ ustalenia czasu na realizację bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt  6/XLIV
  g/  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2018” – projekt  7/XLIV
 11. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 12. Sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.