Porządek obrad XLI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 28 grudnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali 17 C Urzędu Miasta odbędą się obrady XLI sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XL Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2018
  a/ opinia Komisji Programowej i Budżetu RM
  b/ dyskusja
  c/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2018
  d/ podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2018 – 2028.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ zmiany budżetu – projekt 1/XLI
  b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2028 – projekt 2/XLI
  c/ określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Bartoszyce i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskazania organów do tego uprawnionych – projekt 3/XLI
  d/ uchwalenia wydatków niewygasających w 2017 r. – projekt 4/XLI
  e/ przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok – projekt 5/XLI
  f/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 6/XLI
  g/ nadania nazwy drodze wewnętrznej w Bartoszycach – projekt 7/XLI
  h/ zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na obszarze miasta Bartoszyce – projekt 8/XLI
  i/ utworzenia mieszkania chronionego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym – projekt 9/XLI
 6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 7. Sprawy różne.
 8. Zamknięcie obrad.