Rekrutacja uczestników do I edycji projektu “Bądź aktywny”

Udostępnij na:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do I edycji projektu pn. „Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, realizowanego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION) w Bartoszycach, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00: Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekty konkursowe.

Głównym celem projektu jest: „Zwiększenie aktywności społecznej w środowisku lokalnym rodzin i osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym szczególności:
– rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy (40 osób, w tym 30 K, 10 M),
– dzieci z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy – 30 osób (20dz, 10 chł) od 6 do 15 roku życia,
– rodzin z osobą niesamodzielną (20 osób – 16 K i 4 M), na terenie miasta Bartoszyce, poprzez rozwój usług społecznych dla grupy 90 osób (66 K, 24 M ) oraz ich otoczenia przez okres 39 miesięcy”.

Uczestnikom Bezpośrednimi Projektu oferujemy:
– warsztaty grupowe i spotkania indywidualne z psychologiem oraz pedagogiem („Szkoła dla rodziców”),
– pomoc specjalistów Punktu Konsultacyjnego dla osób zagrożonych lub dotkniętych zjawiskiem przemocy (pomoc prawna, psychologiczna i terapeuty ds. uzależnień),
– pomoc asystenta rodziny,
– szkolenie w zakresie zarządzania budżetem domowym,
– szkolenie dotyczące udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
– warsztaty dla rodzin z osobą niesamodzielną,
– pomoc konsultanta rodziny,
– wycieczki,
– Międzypokoleniowe warsztaty rodzinne,
– Rodzinne Pikniki Integracyjne.

Powyższe działania będą ukierunkowane na:
– wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– wsparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych zmierzające do samodzielnego oraz odpowiedzialnego podejmowania i realizacji funkcji wynikających z rodzicielstwa,
– realizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do składania dokumentów – Kwestionariusza zgłoszeniowego oraz Wstępnej deklaracji uczestnictwa:
a) osobiście w siedzibie Realizatora Projektu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10a pokój A18 (parter) lub A27 (sekretariat) oraz Partnera Projektu – Stowarzyszenie Integracji Osób Niepełnosprawnych (SION), ul. Bema 51a;
b) mailowo na adres: badzaktywny@mopsbartoszyce.pl.

Więcej informacji na stronie www.mopsbartoszyce.pl – zakładka „Bądź aktywny” oraz pod numerem telefonu 89 762 97 77.

Załączniki: