Porządek obrad XL Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Informujemy, że 30 listopada 2017 r. o godz. 10:00 w sali 17 C Urzędu Miasta Bartoszyce odbędą się obrady XL sesji Rady Miasta Bartoszyce z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXVII, XXXVIII i XXXIX Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017.
5. Prezentacja osoby powołanej na stanowisko Dyrektora w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 1/XL
b/ określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt 2/XL
c/ określenia wzorów formularzy do celów podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – projekt 3/XL
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – projekt 4/XL
e/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach – projekt 5/XL
f/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach – projekt 6/XL
g/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. 1 Pułku Artylerii Lekkiej w Bartoszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. 1 Pułku Artylerii Lekkiej w Bartoszycach – projekt 7/XL
h/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 7 im. Józefa Wybickiego w Bartoszycach – projekt 8/XL
i/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 8 im. Łesi Ukrainki z Ukraińskim Językiem Nauczania w Bartoszycach – projekt 9/XL
j/ przyjęcia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok” – projekt 10/XL
k/ zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach – projekt 11/XL
l/ zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach – projekt 12/XL
ł/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem i Gminą Sępopol dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 13/XL
m/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą i Miastem Bisztynek dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 14/XL
n/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Górowo Iławeckie dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 15/XL
o/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miejską Górowo Iławeckie dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 16/XL
p/ wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Bartoszyce dotyczącego objęcia osób bezdomnych przebywających lub stale zameldowanych na jej terenie schronieniem poprzez przyznanie im tymczasowego miejsca w Schronisku dla Osób Bezdomnych, działającym na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 17/XL
r/ ustalenia opłat za przyjęcie odpadów z grupy 20, do zagospodarowania na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wysiece – projekt 18/XL
s/ aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Bartoszyce” – projekt 19/XL – ze względu na obszerność załącznik do projektu uchwały znajduje się do wglądu w Biurze Rady Miasta
t/ ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich – projekt 20/XL
u/ wyrażenia zgody na dokonanie darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przysługującego Gminie Miejskiej Bartoszyce na rzecz Powiatu Bartoszyckiego – projekt 21/XL
w/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul. Kardynała Wyszyńskiego w Bartoszycach stanowiącej własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 22/XL
z/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 23/XL
ż/ umieszczenia tablicy pamiątkowej – projekt 24/XL
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad.