Informacja Burmistrza Miasta Bartoszyce w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bartoszyce

Udostępnij na:

Burmistrz Miasta Bartoszyce informuje, że w dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Miasta Bartoszyce podjęła Uchwały w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Bartoszyce, które będą obowiązywały od 27.10.2017 r.

Uchwały zostały podjęte w związku z ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r, o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 744).

Uchwały zmieniają nazwy następujących ulic:
– ul. Armii Ludowej na ul. Teresy Bratektreść uchwały
– ul. 4 Lutego na ul. Majowątreść uchwały
– ul. Marksa na ul. Andrzeja Wajdytreść uchwały 

Zgodnie z art. 5 w/w ustawy zmiana nazw ulic dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Nie ma konieczności wymiany dowodów osobistych, praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów dopóki nie upłynie termin ich ważności. Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce, tel. 89 762 9853.

Ważne informacje dla mieszkańców zmienionych ulic:
1. Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach, ul. Warszawska 3 – w celu dokonania zmiany nazwy ulicy należy złożyć „Wniosek o wpis w księdze wieczystej” . Wniosek wolny jest od opłat.
2. Urząd Skarbowy w Bartoszycach ul. Boh. Warszawy 5 – osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny wypełnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-3; pozostali – druk ZAP-3.
3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie 7 dni od daty wejścia w życie zmiany powinny złożyć w urzędzie wniosek CEIDG-1.
4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bartoszycach, ul. Boh. Warszawy 2A – osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę na formularzu ZUS-ER-WZD-01.
5. Banki, dostawcy energii elektrycznej, gazu, usług telekomunikacyjnych – należy dokonać zgłoszenia zmiany nazwy ulicy.
6. Nie ma konieczności składania korekty deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami oraz podatku od nieruchomości – zmiana nazwy ulicy zostanie dokonana z urzędu.

Burmistrz Miasta Bartoszyce w związku z dokonaną zmianą nazw ulic zwraca się z prośbą do mieszkańców, przedsiębiorców, zarządców budynków położonych przy ulicach objętych zmianami o uaktualnienie tablic z numerami porządkowymi o nową nazwę ulicy – numery porządkowe pozostają bez zmian.

Urząd Miasta Bartoszyce powiadomił o zmianie nazw ulic następujące instytucje:
– Urząd Statystyczny w Olsztynie
– Urząd Skarbowy w Bartoszycach
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bartoszycach
– Urząd Pocztowy w Bartoszycach
– Starostwo Powiatowe w Bartoszycach
– Sąd Rejonowy w Bartoszycach V Wydział Ksiąg Wieczystych
– Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach
– Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach
– Szpital Powiatowy w Bartoszycach – Szpitalny Oddział Ratunkowy
– Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bartoszycach
– „Lokum” Sp. z o.o. w Bartoszycach
– Prokuratura Rejonowa w Bartoszycach
– Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Bartoszycach
– Przedszkole Publiczne Nr 2 w Bartoszycach
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 , ul. Nowowiejskiego 31 w Bartoszycach
– Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. , Olsztyn
– Energa – Operator S.A. Oddział w Olsztynie.
– Wodociągowo-Ciepłownicza Sp. z o.o. „COWIK” w Bartoszycach
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach
– Bartoszycki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bartoszycach
– Zakład Usług Komunalnych w Bartoszycach

Burmistrz Miasta Bartoszyce
Piotr Petrykowski