Porządek obrad XXXVII sesji Rady Miasta

Udostępnij na:
Obrady XXXVII sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 28 września 2017 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXXV i XXXVI Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2017 r.
 5. Informacja o wynikach działalności spółek z udziałem Gminy Miejskiej Bartoszyce, tj. Lokum, TBS, Cowik, ZGO (pełne wersje sprawozdań do wglądu w Biurze Rady Miasta).
 6. Prezentacja  osoby powołanej na stanowisko Dyrektora w Bartoszyckim Ośrodku Sportu i Rekreacji.
 7. Podjęcie stanowiska w sprawie likwidacji Oddziałów Chorób Płuc i Nefrologii w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II w Bartoszycach.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmiany budżetu – projekt 1/XXXVII
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017-2028 – projekt 2/XXXVII
  • wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości w drodze komunalizacji – projekt 3/XXXVII
  • obwieszczenie w spr. ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt 4/XXXVII
  • zatwierdzenia do realizacji projektu konkursowego pod nazwą: „Bądź aktywny” – rozwój usług społecznych szansą na aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej – projekt 5/XXXVII
  • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta – projekt 6/XXXVII
 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.