Od 1 sierpnia ważne zmiany dotyczące świadczeń, w tym 500+

Udostępnij na:

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. obowiązywać zaczną istotne zmiany w zasadach ubiegania się o świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenia wychowawcze (program “Rodzina 500+”).

Nowe terminy składania wniosków
Wnioski na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy, w zakresie wszystkich powyżej wymienionych świadczeń, składać będzie można od dnia 1 sierpnia 2017.

Nowe formularze wniosków
Ulegają zmianie formularze wniosków składanych:
– na okres zasiłkowy/świadczeniowy 2016/2017,
– na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018.

Wnioski na poszczególne okresy zasiłkowe różną się od siebie. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi, który z nich zamierzacie Państwo wypełnić.

Wzory wniosków oraz załączników do tych wniosków (na obecny i nowy okres) zamieszczone są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

Od dnia 01 sierpnia 2017 roku wnioski można składać:
– przez internet za pomocą:
1. portalu Emp@tia (www.empatia.mpips.gov.pl),
2. e-PUAP (www.epuap.gov.pl),
3. PUE ZUS (www.pue.zus.pl) – tylko Program „Rodzina 500+”
4. bankowości elektronicznej (w przypadku banków, które udostępnią wniosek) – tylko Program „Rodzina 500+”
– za pośrednictwem poczty,
– lub osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A. W okresie od 01.08.2017 r. do 31.10.2017 r. wnioski przyjmowane będą w Sali, w holu głównym na parterze:
– w poniedziałek w godz. 730 – 1630,
– od wtorku do piątku w godz. 730 – 1530, a po 01.11.2017 r., w godzinach pracy MOPS, tj. 730 – 1530 – pok. 45A, III piętro (świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny) oraz pok. 46A, III piętro (świadczenie wychowawcze).

W powyższych terminach będą również wydawane druki wniosków.

Wszelkie informacje w zakresie:
– świadczenia wychowawczego – tel.: 89 762-97-93,
– świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – tel.: 89 762-97-84

Najważniejsze zmiany w świadczeniach rodzinnych, funduszu alimentacyjnym i świadczeniu wychowawczym

1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka przez osobę samotnie wychowującą dziecko
Powyższe regulacje będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego („Rodzina 500+”) na okres rozpoczynający się od 1 października 2017 r. oraz prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka od 1 listopada 2017 r.
2. Nowe regulacje, dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
Utratą dochodu nie będzie sytuacja, w której wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, prowadzenia działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska go u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło, lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustalany będzie w oparciu o obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, zamieszczane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (pierwsze obwieszczenie zostanie wydane w terminie do 1 sierpnia 2017 r.).
Ustalając dochód z działalności podlegającej tej formie opodatkowania przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze ww. obwieszczenia.
4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez Wnioskodawcę
Oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa (wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca, a nie, jak dotychczas, członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danym oświadczeniu.

Przypominamy również, że:
• decyzje przyznające prawo do świadczenia wychowawczego 500+ obowiązują do 30 września 2017 r.
• decyzje przyznające prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązują do 30 września 2017 r.
• decyzje przyznające prawo do zasiłków rodzinnych obowiązują do 31 października 2017 r.

Wobec powyższego w celu kontynuacji świadczeń należy o nie ponownie zawnioskować na nowy okres zasiłkowy 2017/2018

 
Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:
1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)