Porządek obrad XXXV sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XXXV sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 29 czerwca o godz. 12:00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany budżetu – projekt 1/XXXV
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017-2028 – projekt 2/XXXV
c) udzielenia pomocy finansowej Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie – projekt 3/XXXV
d) wyrażenia zgody na zbycie udziałów Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie – projekt 4/XXXV
e) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w mieście Bartoszyce – projekt 5/XXXV
f) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji – projekt 6/XXXV
g) zmiany nazw ulic w mieście – projekt 7/XXXV
h) nadania nazwy ulicy w mieście Bartoszyce – projekt 8 B, C/ XXXV
i) powierzenia Burmistrzowi Miasta Bartoszyce uprawnień do ustalania opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej – projekt 9/XXXV
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.