Porządek obrad XXXIV sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XXXIV sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 25 maja 2017 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIII Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok
a/ sprawozdanie finansowe
b/ informacja o stanie mienia komunalnego
c/ opinia RIO w Olsztynie dot. sprawozdania z wykonania budżetu
d/ wystąpienie Burmistrza Miasta
e/ stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
f/ opinia RIO do wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej RM
g/ dyskusja
h/ podjęcie uchwał w sprawie :
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2016 rok – projekt 1/XXXIV
– udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok – projekt 2/XXXIV
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 3/XXXIV
b/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiejskiej Bartoszyce – projekt 4/XXXIV
c/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 5/XXXIV
d/ udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 6/XXXIV
e/ udzielenia pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu – projekt 7/XXXIV
f/ zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Bartoszyce – projekt 8/XXXIV
g/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 9/XXXIV
h/ przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Prokuratora Okręgowego w Olsztynie na uchwałę Rady Miasta Bartoszyce Nr XXXVIII/290/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i sposobu ich pobierania oraz udzielenia odpowiedzi na skargę – projekt 10/XXXIV
6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie obrad.