Porządek obrad XXXIII Sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XXXIII sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 27 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXXII Sesji Rady Miasta.
3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 1/XXXIII
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bartoszyce – projekt 2/XXXIII
5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2016 – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVI/92/2015 RM z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok”.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zmiany budżetu – projekt 3/XXXIII
b/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2027 – projekt 4/XXXIII
c/ wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego – projekt 5/XXXIII
d/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Bartoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych – projekt 6 /XXXIII
e/ ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce, zasad jej funkcjonowania oraz wysokość stawek opłat i sposobu ich pobierania – projekt 7/XXXIII
f/ rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 8/XXXIII
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.