Porządek obrad XXXII sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Informujemy, że obrady XXXII sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 30 marca 2017 r. o godz. 10.00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXX i XXXI Sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdań z realizacji zadań jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce, tj. ZUK, MOPS, ZAO, MBP, BDK, BOSiR.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2018” – za rok 2016.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XLIII/324/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016 w roku 2016.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr IV/13/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2018.
 8. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XVII/105/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.
 9. Rozpatrzenie informacji dot. stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce z terenów zamieszkałych przez mieszkańców za rok 2016. oraz „Analizy kosztów przejęcia przez Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bartoszycach wywozu odpadów z terenu Miasta Bartoszyce”.
 10. Przyjęcie sprawozdań z prac komisji stałych Rady Miasta za 2016 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zmiany budżetu – projekt 1/XXXII
  – wyrażenia zgody na zbycie udziałów Warmińsko – Mazurskiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. w Olsztynie – projekt 2/XXXII
  – dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt 3/XXXII
  – przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2017” – projekt 4/XXXII
  – przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 5/XXXII
 12. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 13. Sprawy różne.
 14. Zamknięcie obrad.