Jednorazowe świadczenie z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Udostępnij na:

zazyciemOd dnia 1 stycznia 2017 r. przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Realizatorem zadania dla mieszkańców Bartoszyc jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach.

Jednorazowe świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu:
1. matce lub ojcu dziecka;
2. opiekunowi prawnemu dziecka;
3. opiekunowi faktycznemu dziecka.

Warunki przyznania jednorazowego świadczenia:
1. złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka;
2. dołączenie zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zarażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
3. dołączenie zaświadczenia potwierdzającego fakt przebywania matki pod opieką lekarską do 10 tygodnia ciąży, zgodnie z wzorem umieszczonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. – Dz. U. z 2010 r., poz. 1234 (wymóg nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko).

Ważne!
Jednorazowe świadczenie przysługuje również na dzieci urodzone w 2016 r., jeżeli wniosek o przyznanie w/w świadczenia zostanie złożony w terminie 12 miesięcy od urodzenia dziecka.

Jednorazowe świadczenie nie przysługuje, gdy:
1. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej albo w domu pomocy społecznej, zapewniającym nieodpłatnie pełne utrzymanie,
2. na dziecko przysługuje jednorazowe świadczenie lub świadczenie o charakterze podobnym do jednorazowego świadczenia za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego stanowią inaczej,
3. wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia złożony został po upływie 12 miesięcy od narodzin dziecka.

Wnioski można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 Dział Realizacji Świadczeń, III piętro, pok. A 44 i A 45.

Wszelkie informacje pod numerem tel.: 89 762-97-84

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin “Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860).
Link do ustawy: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1860/1
2. Rozporządzenie z dnia 21 grudnia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym rozwoju dziecka lub w czasie porodu (Dz. U. 2016, poz. 2234).
Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/2234/1