Porządek obrad XXX sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Informujemy, że obrady XXX sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 16 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w sali 17C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIX Sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
– zmiany budżetu – projekt 1/XXX
– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2027 – projekt 2/XXX
– przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Bartoszyce na 2017 rok – projekt 3/XXX
– zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta na 2017 r. – projekt 4/XXX
– przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017 – 2019 – projekt 5/XXX
– projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – projekt 6/XXX
– zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie – projekt 7/XXX
– przyjęcia „Miejskiego programu wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie miasta Bartoszyce, na lata 2017 – 2021” – projekt 8/XXX
– wyrażenia zgody na użyczenie lokalu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 9/XXX
5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie obrad.