Porządek obrad XXIX sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XXIX sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się w 29 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w sali 17C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad XXVIII Sesji Rady Miasta.

3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

4. Uchwalenie budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2017

– opinia Komisji Programowej i Budżetu RM

– dyskusja

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Bartoszyce na rok 2017

– podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2017 – 2027

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

– zmiany budżetu – projekt 1/XXIX

– zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2023 – projekt 2/XXIX

– uchwalenia wydatków niewygasających w 2016 r. – projekt 3/XXIX

– zmieniająca uchwałę nr XVII/102/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30-12-2015 r. w sprawie opłaty targowej – projekt 4/XXIX

– zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt 5/XXIX

– wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Korsze dotyczącego objęcia mieszkańców wymienionej Gminy opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach– projekt 6/XXIX

– przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. – projekt 7/XXIX

– zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce

– projekt 8/XXIX

– rozszerzenia terenu cmentarza komunalnego przy ulicy Leśnej w Bartoszycach – projekt 9/XXIX

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.