Porządek obrad XXVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XVIII sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 24 listopada 2016 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta zgodnie z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołów z obrad XXVI i XXVII sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2015/2016.
 5. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie prawidłowości procedur wyłaniania wykonawcy zadania pod nazwą Międzynarodowe Dni Regionu Bartoszyce 2016 (3-4.06.2016 r.) oraz wszystkich prac zleconych i wydatków z tym związanych.
 6. Informacja Burmistrza Miasta na temat przygotowania ZGO spółka z o.o. do spełnienia wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców miasta Bartoszyce.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zmiany budżetu – projekt 1/XXVIII
  – określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości – projekt 2/XXVIII
  – określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – projekt 3/XXVIII
  – przyjęcia „Programu Współpracy Miasta Bartoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 r.” – projekt 4 /XXVIII
  – zmieniająca uchwałę Rady Miasta Bartoszyce w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce – projekt 5/XXVIII
  – rozpatrzenia skargi na działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach – projekt 6/XXVIII
  – rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Bartoszycach – projekt 7/XXVIII
 8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 9. Sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.