Formy wsparcia i pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz doświadczającym przemocy w rodzinie

Udostępnij na:

Urząd Miasta informuje o formach wsparcia i pomocy na terenie miasta Bartoszyce proponowanym osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz doświadczającym przemocy w rodzinie.

Bezpłatne punkty wsparcia oraz pomocy:

I. Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działający przy Stowarzyszeniu na Rzecz Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Źródło” przy ul. Marksa 10 w Bartoszycach.
1. Udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób uzależnionych, współuzależnionych oraz z rodzin dotkniętych problemem uzależnień i przemocą w rodzinie- psycholog Wioletta Wasilewska, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem tel. 603 123 076
2. Prowadzenie poradnictwa prawnego, pomoc w rozstrzyganiu trudności prawnych oraz administracyjnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, a także pomoc w redagowaniu pism procesowych i pism urzędowych – w każdą sobotę od 7.00 do 10.00
3. Działania wobec dla osób sięgających po substancje psychoaktywne, ich rodzin i bliskich – psycholog Aleksandra Tarasewicz – co druga sobota w miesiącu w godzinach 10.00-12.00

II. Poradnia Profilaktyczno- Konsultacyjna „MONAR” z siedzibą w Bartoszycach przy ul. Sikorskiego 6.
1. Grupa wsparcia dla członków rodzin osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Andrzej Wojciechowski- specjalista terapii uzależnień. Grupa ma charakter otwarty, skierowana jest do rodziców osób zażywających narkotyki i inne środki zmieniające świadomość. Spotkania w ramach grupy wsparcia odbywają się 2 razy w miesiącu
2. Poradnictwo rodzinne – indywidualne – prowadzone indywidualnie z klientem, jego rodziną w Poradni oraz podczas wizyt domowych (zależnie od potrzeb).

III. Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia „Szansa”– ul. Marksa 10. Program terapeutyczny dla osób doznających przemocy w rodzinie – realizowany w formie sesji grupowych i sesji indywidualnych. tel. (89) 762-14-07.