Porządek obrad XXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce

Udostępnij na:

Obrady XXVI sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 29 września 2016 r. o godz. 12.00 w sali 17C Urzędu Miasta  zgodnie z następującym porządkiem:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z obrad XXIV i XXV Sesji Rady Miasta.
3. Informacja o funkcjonowaniu Podstrefy Bartoszyce Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Wystąpienie przedstawiciela WMSSE.
4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 r.
6. Informacja o wynikach działalności spółek z udziałem Gminy Miejskiej Bartoszyce tj. Lokum, TBS, Cowik, ZGO (Pełne wersje sprawozdań do wglądu w Biurze Rady Miasta)
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
• zmiany budżetu – projekt 1/XXVI
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016-2023 – projekt 2 /XXVI
• wyrażenia zgody na wystąpienie i zbycie akcji Spółki Warmińsko – Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Olsztynie – projekt 3/XXVI
• zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Administracyjnego Oświaty w Bartoszycach – projekt 4/XXVI
• organizacji wspólnej obsługi przez Zespół Administracyjny Oświaty w Bartoszycach – projekt 5/XXVI
• zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/271/2013 w sprawie wprowadzenia stałego zakazu spożywania alkoholu na określonych obszarach miasta Bartoszyce – projekt 6/XXVI
• rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce – projekt 7/XXVI
• przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 – projekt 8/XXVI Ze względu na obszerność materiał dostępny jest do wglądu w Biurze Rady Miasta oraz na stronie www.bip.bartoszyce.pl w zakładce ,,Strategie, plany, raporty, opracowania, w podzakładce ,,Strategia Rozwoju Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022”
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 9/XXVI
• udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 10/ XXVI
8. Podjęcie stanowiska w sprawie zrzeczenia się części odszkodowania za nieruchomości.
9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Sprawy różne.
11. Zamknięcie obrad.