Informacja w sprawie prowadzenia prac obserwacyjno–pomiarowych

Udostępnij na:

INFORMACJA

W związku z pismem Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2016 r., znak: IGR-XI.7016.69.2016 nawiązującym do pisma Ministra Środowiska z 17 sierpnia 2016 r., Nr DLP-V-411.107.2016.DP Starosta Bartoszycki informuje, że na gruntach leśnych, nieleśnych i wodach wszystkich form własności na terenie całego kraju, w latach 2016 – 2018, będą prowadzone prace obserwacyjno– pomiarowe w ramach zadania pn.: Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 w latach 2015 – 2018 w zakresie siedlisk przyrodniczych 2016-2018, stanowiącego element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska.

W załączeniu:

informacja Starosty oraz pismo Wicewojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 września 2016 r., znak: IGR-XI.7016.69.2016