Porządek obrad XXIV sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Obrady XXIV sesji Rady Miasta odbędą się 30 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XXIII sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r.
 • sprawozdanie finansowe
 • informacja o stanie mienia komunalnego
 • opinia RIO w Olsztynie dot. sprawozdania z wykonania budżetu
 • wystąpienie Burmistrza Miasta
 • stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miasta
 • opinia RIO do wniosku i opinii Komisji Rewizyjnej RM
 • dyskusja
 • podjęcie uchwał w sprawie:
  – zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bartoszyce za 2015 r. – projekt 1/XXIV
  – udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok – projekt 2/XXIV

5. Sprawozdanie z realizacji Uchwały nr XLVIII/344/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 29 października 2014 r. „Program Współpracy Miasta Bartoszyce z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 • zmiany budżetu – projekt 3/XXIV
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016-2023 – projekt 4/XXIV
 • przyjęcia Programu Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata 2016-2022 – projekt 5/XXIV – ze względu na obszerność materiał dostępny jest do wglądu w Biurze RM oraz na stronie www.bip.bartoszyce.pl w zakładce „Strategie, plany, raporty, opracowania”, podzakładce „Program Rewitalizacji miasta Bartoszyce na lata 2016-2022”
 • wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych – projekt 6/XXIV
 • ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – projekt 7/XXIV

7. Wyrażenie zgody na używanie herbu Miasta Bartoszyce.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.