Porządek obrad XXI sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Obrady XXI sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 28 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Miasta.
3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2015 rok.
6. Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2013 – 2015 – za rok 2015.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej dla Gminy Miejskiej Bartoszyce za rok 2015 – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Miejskiego Programu Wspierania Rodziny miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2018 – projekt 1/XXI
b) uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2022 – projekt 2/XXI – ze względu na obszerność materiał jest do wglądu w Biurze Rady Miasta.
c) zmiany budżetu – projekt 3/XXI
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bartoszyce na lata 2016 – 2023 – projekt 4/XXI
e) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie miasta Bartoszyce – projekt 5/XXI
f) ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta Bartoszyce – projekt 6/XXI
g) wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – projekt 7 /XXI
h) przejęcia zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych przez Gminę Miejską Bartoszyce – projekt 8/XXI
i) wystąpienia ze Związku Miast Polskich – projekt 9/XXI

9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad.