Porządek obrad XX sesji Rady Miasta

Udostępnij na:

Obrady XX sesji Rady Miasta Bartoszyce odbędą się 31 marca 2016 r. o godz. 12.00 w sali 17 C Urzędu Miasta.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Miasta.
 3. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Przyjęcie sprawozdań z działalności jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Bartoszyce, tj. BDK, BOSiR, ZAO, MBP, Stacji Socjalnej Johannitów, ZUK.
 5. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr IV/14/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XLIII/324/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 26.06.2014 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2014 – 2016 w roku 2015.
 7. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr IV/13/2014 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30.12.2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Bartoszyce na lata 2015 – 2018.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – zmiany budżetu – projekt 1/XX
  – udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bartoszyckiemu – projekt 2/XX
  – ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie miasta Bartoszyce – projekt 3/XX
  – ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta Bartoszyce – projekt 4/XX
  – wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny od Gminy Bartoszyce – projekt 5 /XX
  – przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce na rok 2016” – projekt 6/XX
  – przyjęcia raportu za lata 2012 – 2014 z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Bartoszyce na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” – projekt 7/XX
 9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
 10. Sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.