Bartoszycki MOPS realizatorem programu „Rodzina 500 plus”. Sprawdź szczegóły!

Udostępnij na:

Informujemy, że jednostką odpowiedzialną za realizację programu „Rodzina 500 plus” dla mieszkańców miasta Bartoszyce jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach z siedzibą przy ulicy Pieniężnego 10A. Rządowy program “Rodzina 500 plus” ma zacząć działać od 1 kwietnia. Tego dnia rozpocznie się przyjmowanie wniosków.

Najważniejsze informacje:

Program „Rodzina 500 plus” to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze dziecko.
Zgodnie z ustawą, z pomocy mogą skorzystać:
• rodzice,
• opiekunowie faktyczni albo opiekunowie prawni dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.
Świadczenie wychowawcze przysługuje na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin, w których dochód na członka rodziny kształtuje się poniżej 800 zł netto, rodzina otrzyma wsparcie również na pierwsze dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1.200 zł netto. Istotne jest, że przy ustalaniu uprawnień do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, w składzie rodziny brani będą pod uwagę:
• małżonkowie,
• rodzice dzieci,
• opiekun faktyczny dziecka,
• zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które nie ukończyły 25 roku życia,
• zamieszkujące wspólnie z osobami wymienionymi wyżej dzieci pozostające na utrzymaniu tych osób, które ukończyły 25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci, nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej rodziny. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, dokumentują swoją sytuację dochodową dołączając do wniosku odpowiednie zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach.
Świadczenie wychowawcze otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice pozostają w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych świadczenie wychowawcze otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem. Jeśli rodzice zgodnie z planem wychowawczym dzielą się opieką nad dzieckiem to wówczas oboje mają prawo złożyć wniosek. Otrzymają oni świadczenie proporcjonalnie do wymiaru sprawowanej opieki.

500 plus a inne świadczenia

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń rodzinnych.
Wnioski o wypłatę świadczenia wychowawczego będzie trzeba składać raz w roku. Będzie to można zrobić:
– przez internet za pomocą:

lub osobiście, w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, sala w hallu głównym na parterze.

W okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. wnioski będą przyjmowane w godz. 7:30- 17:00, a po 01.07.2016 r. w godzinach pracy MOPS, tj. od 7:30- 15:30.

Pierwszy okres na jaki będzie przyznawane prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30.09.2017 r. Kolejne okresy będą trwały od 1 października do 30 września. Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r., tj. od dnia wejścia w życie ustawy. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy (01.04.2016 r. – 01.07.2016 r.), prawo do świadczenia wychowawczego na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od dnia 1 kwietnia 2016 r., w takich przypadkach rodzice otrzymają świadczenie z odpowiednim wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica lub wypłacone gotówką w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach. W kolejnych miesiącach, przypadających od 02.07.2016 r., świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym wniosek zostanie złożony.

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mopsbartoszyce.pl/wnioski_500 lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach, ul. Pieniężnego 10A, sala w hallu głównym na parterze, od dnia 21 marca 2016r. w godz. 730- 1530, a w okresie od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. w godz. 7:30- 17:00.

Uwaga!

Więcej informacji dostępnych jest na stronach internetowych:
1. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: „wsparcie dla rodzin z dziećmi” (www.mpips.gov.pl)
2. Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w zakładce „polityka społeczna” (www.uw.olsztyn.pl)
Infolinia nr tel.: 55 237 45 94

Pytania można kierować również do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bartoszycach pod nr tel. 89 762 97 70.