Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce

Udostępnij na:

Załączniki

Informujemy, że w Dzienniku Urzędowym Woj. Warmińsko-Mazurskiego ukazała się Uchwała Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce.

Zasady określone w regulaminie dotyczą:

1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

Pełna treść regulaminu znajduje się w załączniku.

INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Nr XVII/103/2015 z dnia 30 grudnia 2016 r.  w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Bartoszyce w § 4 ustalono dodatkową frakcję odpadu – popiół. Każdy mieszkaniec zbierający odpady w sposób selektywny od dnia 01.03.2016 r. powinien popiół z palenisk gromadzić oddzielnie w pojemniku lub worku koloru szarego, czarnego.

Popiół odbierany będzie każdego roku w okresie od 1 października do 30 kwietnia:
• w zabudowie jednorodzinnej – minimum raz na 2 tygodnie;
• w zabudowie wielorodzinnej – minimum raz w tygodniu bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów w Wysiece.