Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Udostępnij na:

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Burmistrz Miasta Bartoszyce zawiadamia, że w dniu 30 grudnia 2015 r. Rada Miasta Bartoszyce podjęła nową uchwałę w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  • 10,00 zł/ mieszkańca/ miesiąc – selektywna zbiórka odpadów,
  • 18,00 zł/ mieszkańca/ miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów.

Uchwała Nr XVII/104/2015 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została opublikowana

w Dzienniku   Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 8 stycznia 2016 r., pozycja 136 i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.
Obowiązywać będzie od dnia 1 lutego 2016 r.

Zgodnie z treścią ustawy (Dz. U. 2013, poz. 1399) z dnia 13 września 1996 , art. 6m. pkt. 2a
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu.
Zawiadomienia zostaną doręczone przed pierwszym terminem płatności zmienionej opłaty
(do 29.02.2016).

 Przypominamy:

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Burmistrza Miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.