Szkolenia w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich

Udostępnij na:

Szkolenia dla przedsiębiorców w ramach projektu „Lato Funduszy Europejskich”
Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji. Zapoznania
z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich
z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.
• Dla przedsiębiorców (bądź ich pracowników) z województwa warmińsko – mazurskiego
• Uczestnik na zakończenie cyklu otrzyma certyfikat zdobytej wiedzy.
• Zapewniamy bezpłatny catering, natomiast nie zapewniamy noclegu, ani zwrotu za dojazdy.
• Szkolenie nie podlega zasadom pomocy de minimis dla przedsiębiorców.
Bezpłatny – 3 dniowy cykl szkoleniowy obejmujący część praktyczną i teoretyczną w zakresie m.in.:
• Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych z ukierunkowaniem działań dla przedsiębiorstw
• Zasad aplikowania o dotacje i realizacji projektu
• Warsztatów dotyczących przygotowania wniosku, zarządzania nim oraz rozliczania.
Termin i miejsce szkolenia
Olsztyn w terminie:
14.09.2015 r. – 16.09.2015 r.
Instytut Inicjatyw Partnerskich na rzecz Innowacji, ul. Górna 7, 10-040 Olsztyn
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy http://friig.pl/wojewodztwo-warminsko-mazurskie/

 

Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Europejskich – szkolenie
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z firmą ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 do udziału w jednodniowym, bezpłatnym szkoleniu pn. “Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Europejskich”.
Termin i miejsce szkolenia:
30 września 2015 r. w godz. od 08.00 do 15.30
ERANOVA Miejsce Kreatywnej Aktywności, al. Obrońców Tobruku 3, 10-092 Olsztyn
• Szkolenie skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, przedsiębiorców.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest:
• przesłanie formularza zgłoszeniowego i oświadczenia uczestnika na adres: beata.wojcik@icn.pl lub anna.jarzebska@icn.pl,
• potwierdzenie przesłane przez organizatora szkolenia,
• przesłanie oryginału oświadczenia na adres: ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, ul. Związkowa 4, 20-148 Lublin
Informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Rezygnację ze szkolenia prosimy zgłosić w formie telefonicznej lub pisemnej na adres mailowy: beata.wojcik@icn.pl, anna.jarzebska@icn.pl
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, tel. 506 388 38 lub 728 994 511.
Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie oraz program:
http://rpo.14-20.warmia.mazury.pl/artykul/158/pomoc-publiczna-w-kontekscie-funduszy europejskich—szkolenie

 

Wsparcie unijne na założenie działalności gospodarczej
Spotkanie organizowane przez Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich odbędzie się 4 i 8 września 2015 roku w Olsztynie.
Podczas inicjatywy „Wsparcie unijne na rozwój i założenie działalności gospodarczej” poruszane będą tematy związane z możliwościami uzyskania wsparcia dla osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz funduszach zwrotnych dla przedsiębiorców jako alternatywne źródła finansowania ze środków Unii Europejskiej.
Zgłoszenia należy wysyłać na adres: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl (liczba miejsc ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń).
Dodatkowe informacje można uzyskać w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Olsztynie: tel. 89 521 93 85/86, email: gpiolsztyn@warmia.mazury.pl
Spotkania rozpoczną się o godz. 10 i zakończą o godz. 13. Miejsce i dokładny adres wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie.

 

Szkolenie pn. “Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Europejskich” w Olsztynie
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich we współpracy z firmą ICN Centrum Kompetencji Tomasz Sobkowicz, zapraszają beneficjentów i potencjalnych beneficjentów programów krajowych oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 do udziału w jednodniowym, bezpłatnym szkoleniu pn.”Pomoc publiczna w kontekście Funduszy Europejskich”. Osoby zainteresowane tematyka pomocy publicznej zapraszamy do zgłaszania się, o udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.
W czasie spotkanie zostaną omówione następujące tematy:
• Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014
• Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013
• Obowiązki udzielającego pomocy i ubiegającego się o pomoc
Organizator:
Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Olsztynie
ul. Kościuszki 89/91
10-950 Olsztyn
tel.: 89 521 93 86, 89 521 93 85, 89 521 94 82, 89 521 94 83
Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Rusza konkurs dla przedsiębiorców na dofinansowanie inwestycji w centra badawczo-rozwojowe
Ministerstwo Gospodarki ogłasza konkurs dla przedsiębiorców planujących inwestycje w centra badawczo-rozwojowe. Będzie on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na lata 2014-2020. Na ten cel przeznaczono 2,3 mld zł, a na tę edycję konkursu 460 mln zł.
Wnioski będzie można składać od 1 września do końca października 2015 r. w Ministerstwie Gospodarki.
W ramach POIR przygotowano dla przedsiębiorców specjalny instrument „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw”. Zapewni on wsparcie w tworzeniu i rozwijaniu własnych centrów badawczo-rozwojowych, dzięki czemu uzyskają możliwość prowadzenia prac w tym obszarze,
a następnie wdrażania efektów tych prac na rynek.
Z dofinansowania będą mogły skorzystać przede wszystkim projekty bazujące na inwestycjach w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych. Ważnym elementem będzie też wskazanie planowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwa zamierzają realizować na w ramach tych centrów.
Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie w wysokości nawet do 70% wartości inwestycji. Jest to uzależnione od lokalizacji (województwo) projektu i wielkości przedsiębiorstwa.
Źródło: http://www.mg.gov.pl/

 

Młodzi rolnicy będą mogli dłużej składać wnioski o przyznanie premii z PROW 2014 – 2020 na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania
Do 16 września, czyli dwa tygodnie dłużej niż pierwotnie zakładano, będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym lub pocztą kurierską do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Nabór rozpoczął się 20 sierpnia i w ciągu trzech dni młodzi rolnicy złożyli w ARiMR 76 takich wniosków.
W ramach PROW 2014 – 2020 do rozdysponowania jest 718 mln euro na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania.
Źródło: http://www.arimr.gov.pl

 
Przyjęto wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020
25 sierpnia 2015 r. minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zatwierdziła Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020. Dokument określa warunki kwalifikowalności wydatków oraz wskazuje szczegółowe koszty, które mogą być uznane jako kwalifikowalne w projektach realizowanych w ramach poszczególnych działań i poddziałań Programu Polska Wschodnia.
Treść dokumentu dostępna jest na stronach internetowych administrowanych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju:
• stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakładce „Fundusze Europejskie”/„Wytyczne”,
• stronie Programu Polska Wschodnia w zakładce “Prawo i dokumenty”
• portalu Funduszy Europejskich w zakładce „Prawo i dokumenty”.
Źródło: https://www.mir.gov.pl/

 
Dotacje na eko-projekty
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjął nowy program priorytetowy, skierowany do osób indywidualnych, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Będzie można uzyskać dotację, pokrywającą całość kosztów przedsięwzięcia.
„Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju” – to nazwa nowego programu priorytetowego, który ma za zadanie poprawę w skali lokalnej stanu środowiska naturalnego, przy zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Budżet na realizację programu ustalono na poziomie 25 mln zł.
Narodowy Fundusz spodziewa się realizacji co najmniej 900 lokalnych inicjatyw, sfinansowanych z nowego programu. Inicjatywy powinny w szczególności rozwiązywać lokalne problemy środowiska naturalnego, tworzyć i wspierać lokalne partnerstwa i mechanizmy trwałej ochrony środowiska. Wśród dotychczas realizowanych inicjatyw znajdują się m.in. projekty ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów, przeciwdziałanie zanikaniu owadów zapylających, zakładanie i pielęgnacja małych zbiorników wodnych, zakładanie ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, a także rozwój, odtworzenie i pielęgnacja ogrodów, parków miejskich czy zieleńców.
Wnioski w konkursie mogą składać organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w formie dotacji obejmie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 400 tys. zł, minimalna – 150 tys. zł. Przedsięwzięcie, na etapie składania wniosku, musi obejmować minimum 15 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich.
Za lokalne ekologiczne inicjatywy obywatelskie uznaje się zgłaszane przez osoby indywidualne takie inicjatywy, które uzyskały poparcie minimum 5 mieszkańców gminy. Inicjatywy mogą realizować także organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, rady sołeckie, rady osiedli, spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe.
Program będzie realizowany do końca 2023 roku
Źródło: https://www.nfosigw.gov.pl/