Nabór wniosków o udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom pożyczek

Udostępnij na:

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie przyjmuje wnioski o udzielenie małym i średnim przedsiębiorstwom pożyczek.

Oferta pożyczkowa jest bardzo atrakcyjna, gdyż pożyczki mogą być udzielane na zasadach pomocy de minimis z oprocentowaniem na poziomie 0%.

Poza tym Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielanie i obsługę pożyczek.

W związku z realizacją Umowy Operacyjnej zawartej pomiędzy WMARR S.A. w Olsztynie, jako Pośrednikiem Finansowym, i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, będącym Beneficjentem projektu „Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MŚP. Instrument wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej” w ramach I Osi priorytetowej: Nowoczesna Gospodarka, Działania I.2: Instrumenty inżynierii finansowej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013, uprzejmie informuję, że od dnia 04 sierpnia 2015 r. Agencja przyjmuje wnioski o udzielenie MŚP pożyczek.

Oferta pożyczkowa jest bardzo atrakcyjna, gdyż pożyczki mogą być udzielane na zasadach pomocy de minimis z oprocentowaniem na poziomie 0%.

Poza tym Agencja nie pobiera żadnych opłat i prowizji za udzielanie i obsługę pożyczek.

– Pożyczkę otrzymać mogą: mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający siedzibę i prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, także przedsiębiorcy, rozpoczynający działalność gospodarczą.
– Maksymalna kwota pożyczki wynosi: 100 000 PLN
– Przedsiębiorca może otrzymać jedną pożyczkę w ramach Umowy Operacyjnej – Pożyczka Globalna.
– Pożyczki udzielane są na okres maksymalnie do 60 miesięcy (5 lat)

Ogłoszenie o naborze wniosków, informacje o ofercie pożyczkowej oraz dokumenty dot. ww. pożyczek można znaleźć na stronie internetowej FP/Agencji www.rfp.wmarr.olsztyn.pl   zakładka PO RPW Pożyczka Globalna (3)

Informacje w tej sprawie udziela:

Wioletta Poddenek

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A. w Olsztynie

Plac Gen. Józefa Bema 3

PL 10-516 Olsztyn

tel. 607 088 068 lub 89 521 12 82

fax +48 89 521 12 60

w.poddenek@wmarr.olsztyn.pl