Wykaz nieruchomości położonej przy ul. Generała Bema w Bartoszycach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

Udostępnij na:

Załączniki

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ BARTOSZYCE
PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
w drodze przetargu

I. Oznaczenie nieruchomości, powierzchnia i cena wywoławcza nieruchomości.
Działka Nr 26/11 o pow. 2.597 m2, obręb Nr 1, położona przy ul. Generała Bema w Bartoszycach,
księga wieczysta Nr OL1Y/00011444/4.
Cena wywoławcza do I przetargu 173.000,00 zł

II. Opis nieruchomości i przeznaczenie.
Działka przeznaczona pod budowę zespołu garaży jednostanowiskowych dla samochodów osobowych z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla działki została wydana Decyzja o warunkach zabudowy, z która można się zapoznać w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce, pokój Nr 32.
Dostęp do drogi publicznej przez działkę Nr 26/8 w obrębie Nr 1.

III. Forma zbycia, sposób zapłaty.
1. Forma zbycia – własność.
2. Cena uzyskana w przetargu płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego, którego termin ustali sprzedający. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%, który zapłaci nabywca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Koszty notarialne oraz opłaty sądowe z tytułu nabycia nieruchomości ponosi nabywca.

IV. Terminy zabudowy.
1. Rozpoczęcie budowy – 1 rok od dnia zawarcia umowy notarialnej, zakończenie – 3 lata, od dnia zawarcia umowy notarialnej.
2. W przypadku nie wywiązania się z w/w terminów nabywca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 10% ceny brutto uzyskanej w przetargu, za każdy rok po upływie terminu rozpoczęcia budowy oraz 50% ceny brutto uzyskanej w przetargu, za każdy rok po upływie terminu zakończenia budowy.

V. Informacje dodatkowe.
1. Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, od dnia 08.05.2015 r. do dnia 29.05.2015r.
2. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) – 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
3. Po upływie terminu wymienionego w pkt. 2 zostanie podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu.
4. Informacji udziela Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Bartoszyce, pok. Nr 32, tel. 0 89 762 98 54.

 

Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski
Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Bartoszyce
Nr 113/2015 z dnia 08.05.2015 r.